Uzklausi, domā, mīli un strādā!

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Par Covid-19 izplatības novēršanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu

Attēls

Sveika, skola!

Sveicam!


Sveicam Eniju Krauju, kura izvirzīta Tukuma novada skolēnu un pedagogu apbalvošanai. Enijai – izcilas sekmes, absolvējot 9.klasi!

Attēls

Sveika, vasara!

Džūkstes pamatskolas skolēni, vecāki un skolotāji!

Mācību gads tūlīt noslēgsies! Šis bija raibāks, savādāks, nepierastāks, radošāks. Kopīgiem spēkiem esam nokļuvuši līdz mācību gada beigām. Skumīgi, ka šogad nevarēsim pēdējā skolas dienā pulcēties un atzīmēt mācību gada noslēgumu kā ierasts. Šobrīd gribu teikt lielu paldies skolotājiem par uzdrošināšanos, nepadošanos un nesavtīgo darbu! Jūs atdevāt ļoti daudz spēka un enerģijas mācot attālināti. Tas bija izaicinājums mums visiem! Paldies, vecāki, par atbalstu, sapratni un milzīgo pacietību attālinātā mācību procesa sekmīgā nodrošināšanā un īstenošanā! Jūs atbalsts saspringtajā situācijā bija vēl svarīgāks kā ikdienas darbā. Paldies arī jums skolēni! Jūs pierādījāt, ka spējat mobilizēties darbam, pārorientēties no aktīvas un dinamiskas ikdienas skolā uz sēdošo režīmu pie viedierīcēm. Jums bija jāapgūst daudz dažādu prasmju, kam ikdienā pat nepievērsāt vērību! Bet jūs to izturējāt! Novēlu visiem saulainu, radošu un aktīvu vasaru! Tiekamies rudenī!

Direktore Inga Riežniece

Skolas nobeigums

Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 777 “Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestra sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”

! mācību gads dažādām klasēm noteikts šādi:

 • 9. klasēm – 29. maijs ir pēdējā mācību diena; mācību gads noslēgsies 2020. gada 12. jūnijā.
 • 1.-8.klasēm (mācības attālināti) – 29. maijs pēdējā mācību diena; 29. maijs – mācību gada beigu datums.

! II semestra un gada vērtējums. Pagarinātais mācību gads.

 • Atgādinājums par pārcelšanu nākamajā klasē. Var pārcelt nākamajā klasē, ja visos mācību priekšmetos ir saņemti vērtējumi (ar vienu nepietiekamu vērtējumu var pārcelt uz nākamo klasi). Lai saņemtu semestra un gada vērtējumu, atzīmēm jābūt visos pārbaudes darbos (ieskaitēs).  
 • Ja skolēns saņēmis gadā nepietiekamu vērtējumu kādā no priekšmetiem, skola nosaka attālināto konsultāciju laikus, informē vecākus un skolēnus par pagarināto mācību gadu.

   !Liecību izsniegšana

2019./2020.mācību gada pēdējā mācību dienā (29. 05.) klases audzinātājs nosūta skolēnu vērtējumus skolēnam un vecākiem e-klases platformā Sekmju izraksts.
Sekmju izrakstā ir ierakstīts attiecīgais direktora rīkojums, kurš apstiprina izglītojamā pārcelšanu nākamajā klasē vai pagarinātā mācību gada noteikšanu.

Liecība ar direktora parakstu un mācību iestādes zīmogu glabājas mācību iestādē pie klases audzinātāja līdz 2020. gada 1. septembrim.

Skolēns  liecību saņems 2020. gada 1. septembrī. Nepieciešamības gadījumā vecāki var saņemt liecību citā laikā. Vizīte iepriekš jāpiesaka skolas direktorei vai skolas lietvedībā.

2019./2020.m.g.  “Labinieku” sarakstu publicēsim skolas sociālajos tīklos, bet pārsteiguma balvas tiks pasniegtas 2020. gada 1. septembra pasākumā.

Kā atgriezt mācību grāmatas?

Salabotas mācību grāmatas (salīmētas, noņemtiem apvākojumiem, ierakstītiem vārdiem, uzvārdiem un mācību gadiem, izdzēstiem pasvītrojumiem, u.c.) var nogādāt skolā no 25. līdz 29.maijam iepriekš sazinoties ar klases audzinātāju vai lietvedi Daigu Auniņu (26592629), lai neradītu drūzmēšanos.

Par pabalstu ēdināšanai skolēniem

Līdz 12.maijam bērnu vecākiem ir iespēja pieteikties uz 15 EUR lielu ēdināšanas pabalstu par katru bērnu, kurš ir deklarēts Tukuma novadā, ir vecumā no viena gada un sešiem mēnešiem līdz 7 gadiem neatkarīgi no tā vai viņš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai nē, vai ir vecumā no 7 gadu vecuma līdz 19 gadiem un šobrīd mācās attālināti kādā no izglītības iestādēm.

Saite uz iesnieguma veidlapu:

https://tukums.lv/…/9483-par-vienreiz%C4%93ju-pabalstu-b%C4…

Ja ārkārtējā situācija valstī tiks pagarināta, par periodu no 13.maija līdz mācību gada beigām 29.maijam bērnu vecāki varēs saņemt vēl 7 EUR par katru bērnu. Tāpēc iesnieguma veidlapā par 15 EUR pabalsta pieprasījumu ir jāizdara atzīme, ka vecāks vēlas saņemt arī 7 EUR ārkārtējās situācijas pagarināšanas gadījumā.

Tāpat, tās ģimenes, kurām nav trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, bet ārkārtējās situācijas laikā ir radušās grūtības nodrošināt savu bērna ēdināšanu, mēs aicinām vērsties Tukuma novada sociālajā dienestā pa bezmaksas informatīvo tālruni 80205333, par iespējām saņemt silta ēdiena piegādi

Par pabalstu ēdināšanai

 • Par vienreizēju pabalstu Tukuma novadā deklarēto bērnu ēdināšanai
 • Tukuma novada Domes deputāti 3.aprīļa ārkārtas sēdē nolēma piešķirt 15,00 EUR lielu vienreizēju pabalstu bērnu ēdināšanai uz izsludināto ārkārtējās situācijas laiku no 13.marta līdz 14.aprīlim. To vecāki, iesniedzot iesniegumu, varēs saņemt par bērnu vecumā no 18 mēnešu līdz 19 gadu vecumam, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

  VECĀKS (bērna likumiskais pārstāvis) līdz 2020.gada 14.aprīlim:

  Ja bērns mācās Džūkstes pamatskolas pirmsskolas grupā vai skolā –  iesniegumu ēdināšanas pabalsta saņemšanai par visiem ģimenē esošajiem bērniem, izmantojot E-klases sistēmu.iesniedz skolas direktorei Ingai Riežniecei

  Ja bērns, kas sasniedzis 18 mēnešu vecumu un nemācās nevienā Tukuma novada izglītības iestādē – papīra formā, ievietojot pastkastītē Šēseles ielā 3, Tukumā vai nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz Tukuma novada Izglītības pārvaldes e-pastu lelde.lobodinska@tukums.lv Tukuma novada Izglītības pārvaldēiesniedz

  Iesniegumi tiek pieņemti līdz 2020.gada 14.aprīļa plkst.23.59.

  Iesniegumu var iesniegt par visiem ģimenē esošajiem bērniem, iesniedzot to iestādē, kurā mācās vecākais no bērniem.

  Pabalstu izmaksa plānota no 15.aprīļa.

  Vienreizējo pabalstu bērnu ēdināšanai plānots izmaksāt apmēram 6000 bērniem.

  Par atbalstu bērniem, kuri deklarēti citā pašvaldībā, interesēties attiecīgajā pašvaldībā.

  Iesnieguma forma pievienota pielikumā.

Iesniegumi uz 1.klasi

Pamatojoties uz izsludināto ārkārtējo situāciju, laikā līdz 2020.gada 14.aprīlim, tiek mainīta bērnu reģistrācijas 1.klasei kārtība.

No 2020.gada 17.marta Džūkstes pamatskolā vecāks iesniegumu bērna reģistrācijai 1.klasē var iesniegt attālināti:

* nosūtot pa pastu uz attiecīgās izglītības iestādes adresi – Džūkstes skola, Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, LV 3147

* nosūtot elektroniski (iespējams arī bez elektroniskā paraksta) uz attiecīgās izglītības iestādes e-pasta adresi – dzukstesskola@tukums.lv

Iesniegums (pielikums)

Attālinātā mācību procesa organizēšana

Mācību procesa organizēšanas kārtība

Birku mākonis